A KONA Működési Szabályzata a 2007/08-es tanévre

Kollégiumi Oktatási Nevelési Alapítvány
számlaszáma: 11711034-20423647
adószáma: 19666763-1-43


1., Tanévkezdési ösztöndíj

Az értékelési rendszer három tényezőből áll:
1/a., tanulmányi eredmény
1/b., a szociális helyzet értékelése,
1/c., és a pályázati feltételeknek való megfelelés.

1/a., A tanulmányi eredmény tekintetében az a kollégiumi diák pályázhat tanévkezdési ösztöndíjra, aki minimum 3,0 tanulmányi átlaggal zárta az előző tanévet, és bukásmentes volt az év végi bizonyítványa. Erről igazolásként a pályázathoz csatolni kell a bizonyítvány másolatát.

1/b., A szociális helyzet értékelése az alábbi szempontok és pontrendszer alapján történik:

egy eltartó gondoskodik róla (csonka család)2 pont
félárva3 pont
árva5 pont
eltartottak száma (3 vagy több)(n+1) pont
állami gondozott (utógondozott)5 pont
rendszeres nevelési támogatásban részesül2 pont
tartós egészségkárosodásban szenved (orvosi ig.)2 pont

A fent felsorolt tények igazolására minden diák a beköltözéskor amúgy is köteles, ezért külön terhet nem jelent az igazolások vagy tanúsítványok beszerzése.
Az alább felsorolt szempontokról, ha van tanúsítvány, akkor magasabb pontértéket képviselnek, ha nincs, akkor a csoportvezető nevelőtanár korrekciós lehetőségeként max. 3 pontot érhet.
igazolássala csop. nev.
korrekciójával
munkanélküli eltartó(k):személyenként 1 pont,vagy személyenként 0.5 pont
rokkant eltartó(k):személyenként 1 pont,vagy személyenként 0.5 pont
tartós betegség a családban
az eltartottak között:
személyenként 1 pont,vagy személyenként 0.5 pont

Az értékelésnél a végső pontokat és annak összértéket a kuratórium határozza meg.

1/c., A pályázati feltételeknek való megfelelés szempontjai:
A kollégium beköltözött tanulója az adott tanévben, és az alapítványhoz szeptember végéig hozzájárult.
Pályázatát (kitöltve és aláírva) a fent jelzett igazolásokkal és/vagy tanúsítványokkal együtt, valamint bizonyítványának fénymásolatát határidőre eljuttatja a KONA képviselőjéhez.

Általános szempontok: Más helyről ösztöndíjat kapó pályázó esetében mérlegeljük, hogy kaphat-e KONA támogatást (ösztöndíjat) a jelölt, de a kuratórium ezt a jogkörét a részlegtestületekre ruházza.
Amennyiben a jelölt a félév végéig az ösztöndíját nem vette fel, úgy jogosultsága megszűnik.

Pályázat a Kollégiumi Oktatási-Nevelési Alapítvány Tanévkezdési ösztöndíjára (Ms-Word dokumentum)

A 2006/07-es tanévben a kuratórium 170.000 Ft-ot osztott ki Tanévkezdési ösztöndíjként.


2. Tanulmányi ösztöndíj

Az ösztöndíjat tanévenként két alkalommal osztja az alapítvány, egyszer az első, másodszor a második félévben. Mindkét alkalommal külön kell pályázni a jelöltnek. Az odaítélt ösztöndíjat a félév folyamán négy részletben fizeti ki az alapítvány.

Az odaítélés értékelési rendszere három tényezőből áll:
2/a., tanulmányi eredmény
2/b., szociális helyzet
2/c., a pályázati feltételeknek való megfelelés

2/a., Tanulmányi eredmény. A tanulmányi ösztöndíjra pályázhat minden kollégista, aki legalább egy félévre középiskolai értékeléssel (értesítés, bizonyítvány, vizsga eredmények) rendelkezik, és ennek az értékelésnek az összesített átlaga eléri vagy meghaladja a 4,51 értéket. Az átlag belső összetevőit (készségtárgy, jegyek összetétele stb.) a kuratórium nem vizsgálja, ennek értékelését az egyes részlegtestületekre bízza. (Kivételt egyetlen tényező képez, a felső középfokú oktatásban résztvevő diákoknál az első vizsgaeredményt kéri, a pótvizsga eredményét nem fogadja el!)

2/b., Szociális helyzet. Két azonos tanulmányi eredménnyel rendelkező diák közül a rosszabb anyagi helyzetben lévőt kell előnyben részesíteni abban az esetben, ha nem jut ösztöndíj mindkettőjüknek a keretből. Ezt a döntést azonban a részlegtestületben kell meghozni, mivel ott ismert a jelöltek szociális háttere.

2/c., A pályázati feltételeknek való megfelelés. A kollégium beköltözött tanulója az adott tanév adott félévében, és az alapítványhoz adományával hozzájárult. (A befizetési határidőt a pályázati időszak előtt a kuratórium külön meghatározza.)
Pályázatát (kitöltve és aláírva) és bizonyítványának másolatát a meghirdetett határidőig a KONA képviselőjéhez eljuttatja.

Általános szempontok: Más helyről ösztöndíjat kapó pályázó esetében mérlegeljük, hogy kaphat-e KONA ösztöndíjat a jelölt, de a kuratórium ezt a mérlegelési jogkört a részlegtestületekre ruházza.
Miután a részlegtestület és a DT együttesen fogadja el a jelöltek pályázatát és az ösztöndíj összegére is javaslatot tesz, a kuratórium csak azokat a pályázatokat fogadja el, ahol a két felterjesztő véleménye mindenben megegyezik.
A tanulmányi ösztöndíjaknál a kuratórium az ösztöndíj alsó határát 4.000.- (havi 1.000.-) forintban, felső határát 18.000.- (havi 4.500.-) forintban állapítja meg.
Amennyiben a jelölt kollégiumi tagsága az adott félév folyamán valamikor megszűnik, az ösztöndíjra a következő hónaptól nem jogosult. Az esetlegesen így fennmaradó összeget utólagos felhasználásra az a részleg kapja meg, amelyből a jelölt távozott.
Amennyiben a jelölt a félév végéig az ösztöndíját nem vette fel, úgy jogosultsága megszűnik.

Pályázat az Oktatási-Nevelési Alapítvány Tanulmányi Szociális ösztöndíjára (Ms-Word dokumentum)

A 2006/07-es tanévben 550.000.- Ft kerül kiosztásra, megosztva az I. és II. félévben.


3. Szociális ösztöndíj

A KONA új ösztöndíjat ír ki a 2006/07-es tanévtől, a Szociális Ösztöndíjat.

A pályázati feltételeknek való megfelelés megegyezik a Tanévkezdési Ösztöndíj feltételeivel, kivételt képez az, hogy nincs tanulmányi eredményhez kötve. A Tanévkezdési Ösztöndíjat kérvényezni pályázati lappal lehetséges.
Az ösztöndíjat minden tanévben két alkalommal hirdeti meg a kuratórium, egyszer januárban, egyszer áprilisban. (Ebben a tanévben csak áprilisban!)

A 2006/07-es tanévben áprilisban 120.000.- Ft kerül kiosztásra Szociális ösztöndíjként.


4. Rendkívüli szociális ösztöndíj

Azok a tanulók igényelhetik, akiknek a családjában sajnálatos módon valamilyen katasztrófa történt. A Rendkívüli szociális ösztöndíjra jogosult tanuló kérvényét a tanév során bármikor benyújthatja a KONÁ-nak, és azt a kuratórium soron kívül elbírálja.


5. Rendkívüli ösztöndíj

A kuratórium továbbra is jutalmazza Rendkívüli ösztöndíjjal az OKTV (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny) és OSZTV (Országos Szakmai Tanulmányi Verseny) országos első tíz helyezettjét. Az ösztöndíj ebben az esetben a helyezést igazoló oklevél másolatával igényelhető decemberben és májusban.

Az elmúlt tanévtől Rendkívüli ösztöndíjjal értékeli a KONA második középfokú (vagy felsőfokú) nyelvvizsga megszerzését. A rendkívüli ösztöndíjat a nyelvvizsgadíj befizetését igazoló szelvény és a nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolatának leadásával lehet igényelni. Az első nyelvvizsgáról is be kell mutatni a bizonyítványt, miután az alapítvány csak a második nyelvvizsgát tudja jutalmazni.
A nyelvvizsgadíj részleges visszafizetésére szolgáló rendkívüli ösztöndíjat évente két alkalommal lehet igényelni a fent említett dokumentumok leadásával, decemberben és májusban.

A pályázati feltételeknek való megfelelés: A kollégium beköltözött tanulója az adott tanév adott félévében, és az alapítványhoz adományával hozzájárult. A megfelelő dokumentumok fénymásolatának hiánytalan leadása az adott időszakban a kuratórium valamelyik tagjának.


6. Kollégiumi ösztöndíj

A kollégium saját pénzforrásából Kollégiumi ösztöndíjat biztosít, melyből azok a kollégiumi diákok részesülnek, akik részt vesznek az egyetemi előkészítő részleg szakkörein, valamint megfelelnek az alábbi értékelési rendszerben előírt feltételeknek, vagy a Speciális részleg diákjaiként teljesítik azokat.

Az értékelésének szempontjai:

A szakkörökön részt vevők munkáját negyedévente értékeljük. Az értékelés során a szakköri dolgozattal szerzett pontokat, az iskolai eredményből kiszámított pontokat, az önkéntes önképzőköri munkáért és/vagy pályaműírásért, az esetleges nyelvvizsgá(k)ért, az emeltszintű érettségi(k)ért, OKTV és/vagy OSzTV helyezés(ek)ért járó pontokat összesítjük. A megszerzett kreditpontokat, azaz „Táncsics Talentumokat” (a továbbiakban TT) a végén forintra, azaz ösztöndíjra számítjuk át. (Tájékoztatásul: a tavalyi tanévben egy TT 130 forintot ért.) Ösztöndíjosztásra két alkalommal kerül sor a tanévben: decemberben, a „Kolihéten” , az előző tanév 4. negyedévi és a folyó tanév 1. negyedévi eredménye alapján, illetve ballagáskor, a félévi és a 3. negyedévi eredmény alapján

Az értékelési rendszer elemei:

1. Szakköri óra, amely két tanórát foglal magába, azaz 90 perces. Negyedévente kb. 7 szakköri óra van egy-egy tárgyból. A tanuló minden negyedévet minden tantárgyból szakköri dolgozattal zár.
- A dolgozatokkal maximálisan 30-30 pontot lehet elérni.
- Egy szakkör akkor elfogadott (ösztöndíjképes), ha a dolgozat legalább 10 pontos az elérhető 30-ból. Negyedévenként max. két szakköri eredményt számítunk be, az ennél több szakkörre járóknak a két legjobbat.
Szakköri teljesítménnyel negyedévente max. 60 (tárgyanként 30) TT szerezhető.

2. Az iskolai eredmények közül beszámítjuk:

1. a magyar nyelvtan és irodalom átlagát,
2. a történelmet,
3. a matematikát,
4. egy idegen nyelvet,
5. egy választható tantárgyat (egy olyan nem készségtárgyat, amelyet legalább két évig tanul a diák, pl.: biológia, földrajz, fizika, kémia, a második idegen nyelv, vagy a szakmai tárgyak valamelyike).
- A félévi és az év végi értékelésbe a bizonyítványban szereplő jegyet számítjuk be. Az első és a harmadik negyedévben az adott tárgyból a negyedév során szerzett jegyek átlagát átlagoljuk az előző év végi, illetve a félévi osztályzattal.
- Az öt osztályzat átlagát egy elfogadott szakkör esetén hárommal, két elfogadott szakkör esetén hattal szorozzuk.
- Az érettségizett tanulóknak az érettségi eredményét számítjuk be, de ennek is előfeltétele a legalább 10 pontos szakköri dolgozat (az elérhető max. 30-ból – ld. az 1. pontot).
Az iskolai teljesítmény egy elfogadott szakkör esetén max. 15 TT-t, két szakkör esetén max. 30 TT-t érhet negyedévenként.

3. Az önképzőkör diákok önkéntes csoportja, amely a maga választotta tárgykört dolgozza fel a tanév során, előadások tartásával, egymást tanítva. Munkájukat patronáló tanár segíti, felügyeli és értékeli.
Önképzőköri munkával negyedévente max. 5 TT-hez lehet hozzájutni.

4. A tanulónak, amennyiben pályaművet szándékozik írni, témát és témavezető tanárt kell választania, aki munkáját segíti, ellenőrzi és értékeli. Ezek után összegyűjti az anyagot, vázlatot ír, és munkája megírása közben is folyamatosan konzultál a segítő tanárral.
Egy pályamű megírásával évente max. 20 TT-re lehet szert tenni.

5. Legfeljebb két, és csak „C” típusú nyelvvizsgát veszünk figyelembe. A középfokú max. 16, a felsőfokú max. 24 TT-t ér, amely az év végi értékeléshez adódik hozzá. Akinek a tanév során nem volt nyolc elfogadott szakköri eredménye, az arányosan kevesebbet kap.
Nyelvvizsgáért évente maximálisan 48 TT-t lehet kapni, elfogadott szakkörönként arányosan (középfokú = 2 TT/szakkör; felsőfokú = 3 TT/szakkör).

6. Legfeljebb két emeltszintű érettségit veszünk figyelembe. (Érettségizetteknek és előérettségit tetteknek, kizárólag a szakköri tárgyaikból.)
Emeltszintű érettségiért évente maximálisan 32 TT-t lehet kapni, elfogadott szakkörönként arányosan (2 TT/érettségi/elfogadott szakkör).

7. Az OKTV-n, OSzTV-n helyezést elérőknek a kollégium is kifejezi elismerését.
OKTV, OSzTV helyezésért tantárgyanként és évente max. 16 TT-t kaphatnak, elfogadott szakkörönként arányosan (2 TT/OKTV vagy OSzTV/elfogadott szakkör).

A Speciális részleg diákjaira vonatkozó külön szabályok:

A Speciális részleg diákjai „csomagban” vállalják a többletmunkát. Ez a csomag (legalább) két kötelező szakkört, a kollégiumi késések beszámítását, a közösségi viselkedés és munka, valamint a takarítás értékelését is tartalmazza.
- A késés „tarifája” a következő: tanulási időn kívül óránként egy TT, tanulási időben óránként két TT, szakkör idején négy TT/óra.
- A viselkedésért, közösségi munkáért járó jutalom- vagy büntetéspontokat a tantestület és a Spec. DT közösen adja -10 és +10 TT között.
- A takarítás osztályzatait átlagoljuk, majd a skálát széthúzzuk -5-től +5-ig, és ennek eredményét beszámítjuk a TT-be.
- A fentiek miatt a Speciális részleg tanulóinak tanulmányi (szakköri és iskolai, összesen max. 90) TT-it 1,1-szeres szorzóval számoljuk.

Ebben a tanévben összesen 1.000.000.- Ft kerül kiosztásra a két alkalmon.

A kuratórium tagjai: Szemenyei Emma és Pető Katalin (a leány részleg képviseletében), Micsík Jenőné (elnök) Katona Péter (a fiú részleg képviseletében), Klein Gábor (a DT képviseletében), Ringhofer Ervin (az AJTP képviseletében).

Micsík Jenőné
elnök